ZASADY I KODEKS ETYKI CORPORATECONNECTIONS

ZASADY OGÓLNE

 

1. Tylko jedna osoba z danej branży może dołączyć do Grupy CorporateConnections™. W przypadku konfliktu branż Komitet każdej Grupy CC podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu danej osoby.

2. Członkowie muszą reprezentować biznes, któremu poświęcają większość swojego czasu i uwagi.

3. Spotkania grupy trwają 90-120 minut wg. specjalnie przygotowanej agendy. Członkowie zobowiązani są przyjeżdżać na czas, zostawać do końca spotkania co pozwoli im w pełni wykorzystać wartość członkostwa.

4. Dany członek nie może być członkiem innej Grupy CorporateConnections™. Grupa, której głównym celem jest przekazywanie rekomendacji biznesowych pomiędzy członkami, dopuszcza tylko jednego przedstawiciela danej branży.

5. Jeżeli członek nie może uczestniczyć w spotkaniu grupy, powinien wysłać na nie zastępcę, który nie może być członkiem tej samej grupy. Absencja nie będzie wówczas uznana za nieobecność. W przypadku regularnych nieobecności na spotkaniach grupy Komitet po rozmowie z Członkiem Grupy CC, który nie może uczestniczyć w spotkaniach, może podjąć decyzję o zakończeniu uczestnictwa w grupie.

6. Aby odnieść maksimum korzyści z członkostwa, Członek CC zobowiązuje się do zaangażowanego uczestnictwa w grupie, w szczególności zaś zobowiązuje się do:

• minimum 60% obecności na spotkaniach grupy (grupa ma planowanych 10 spotkań rocznie),

• generowania i przekazywania wartościowych rekomendacji – minimum 1 rekomendacja w miesiącu,

• zapraszania gości na spotkania (minimum 1 gość na 6 miesięcy),

• przeprowadzenia minimum jednego spotkania 1 na 1 z Członkiem Grupy CC w miesiącu,

• uczestnictwa w dwóch dodatkowych wydarzeniach CorporateConnections™ np.: CC Talks.

7. Gość może odwiedzić grupę maksymalnie dwa razy w okresie 12 miesięcy.

8. Nie istnieją nieobecności usprawiedliwione, z wyjątkiem nieobecności tytułem zwolnienia zdrowotnego. Po uprzedniej zgodzie wydanej przez Komitet, członek może wziąć do ośmiu tygodni zwolnienia zdrowotnego, pod warunkiem, że ma opłacone członkostwo na ten okres i stara się oddelegować kogoś na zastępstwo podczas swojej nieobecności. Okres członkostwa danego członka podczas zwolnienia zdrowotnego trwa nadal.

9. Członek, który chce zmienić reprezentowaną branżę, powinien otrzymać zgodę od Komitetu oraz Dyrektora danej Grupy CC co do możliwości takiej zmiany.

10. Członek zobowiązuje się w okresie członkostwa oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu do niewspółpracowania na jakiejkolwiek podstawie prawnej z podmiotami, które w okresie jego członkostwa współpracują lub współpracowały jako pracownicy biura lub reprezentanci z CC Poland Sp. z o.o. i/lub jej podmiotami powiązanymi (osobowo i/lub kapitałowo) pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości rocznej składki członkowskiej za każde naruszenie (łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20-krotności jej wysokości). CC Poland Sp. z o.o. ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

11. Komitet może, za pisemną zgodą Dyrektora danej grupy, zakończyć członkostwo danej osoby w grupie z powodu nieprzestrzegania zasad i/lub Kodeksu Etyki CorporateConnections™ (część VI tej Aplikacji).

12. W przypadku braku Komitetu, Zarząd Grupy lub Dyrektor może działać jako tymczasowy Komitet, dopóki ten nie zostanie utworzony.

13. Aby móc sprawować funkcje w Zarządzie Grupy, dany członek jest zobowiązany do podpisania Umowy o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji dla Zarządu i ukończenia szkolenia dla Zarządu Grupy przed objęciem stanowiska w Zarządzie Grupy.

14. Wszystkie listy z danymi kontaktowymi Członków CorporateConnections™ służą do przekazywania rekomendacji, a nie do namawiania innych członków lub Dyrektorów CC do zakupów (poprzez e-mail, pocztę czy inne formy kontaktu) bez ich uprzedniej zgody. Zastosowanie mają krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

15. Wszyscy nowi członkowie zobowiązani są ukończyć szkolenie dla nowych członków w ciągu 90 dni od daty dołączenia do Grupy CC.

16. Członkowie nie mogą wykorzystywać własności intelektualnej CorporateConnections™ (np. logo, znaków towarowych, nazw, sloganów, materiałów chronionych prawem autorskim itp.) do produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji jakichkolwiek produktów lub usług, lub w inny sposób - bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od Corporate Connections Global, LLC i CC Poland Sp. z o.o.

17. Powyższe zasady mogą ulec zmianie, przy czym ich aktualna wersja będzie publikowana na stronie internetowej CC Poland Sp. z o.o.

 

KODEKS ETYKI CORPORATECONNECTIONS™

 

Po dołączeniu do CorporateConnections™ zgadzam się przestrzegać poniższy Kodeks Etyki w trakcie trwania mojego członkostwa w organizacji tj.

1. Zobowiązuję się być wiarygodny w stosunku do członków i osób, którym mnie zarekomendowano.

2. Zobowiązuję się brać odpowiedzialność za rekomendacje, które zostały przeze mnie przekazane i otrzymane.

3. Zobowiązuję się utrzymywać pozytywną i wspierającą postawę w relacjach z Członkami CorporateConnections™.

4. Zobowiązuję się stosować standardy etyczne mojej branży.

Uwaga: Standardy zawodowe zawarte w formalnym kodeksie postępowania dla danego zawodu zastępują powyższe standardy. Oznacza to, że członek należący do zawodu, który posiada bardziej rygorystyczne standardy, jest zobowiązany przestrzegać tychże standardów.